Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání webových stránek soutěže Soutěž & Podnikej.

Článek 1 – Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání webových stránek soutěže Soutěž & Podnikej (dále též jen „VOP“) upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při využívání služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky www.soutezapodnikej.cz (dále též jen „web“).

1.2. Provozovatelem tohoto webu a poskytovatelem služeb na tomto webu nabízených je společnost Nadační fond vzdělávání a podnikání, IČ: 064 25 518, se sídlem Praha 3, Kališnická 2889/18 PSČ 130 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1547 (dále též jen „provozovatel“), která je zároveň organizátorem soutěže Soutěž & Podnikej (dále též jen „soutěž“) a přijímá přihlášky a podnikatelských záměrů zájemců o účast v soutěži, a to v elektronické podobě prostřednictvím webu.

1.3. Prohlížením, jiným užitím webu či případným využitím služeb na tomto webu nabízených souhlasíte s VOP provozovatele. VOP dále upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webu a další související právní vztahy.

1.4. Pro využití služeb poskytovaných provozovatelem na webu je nutno, aby se takový uživatel nejprve na webu zaregistroval, přečetl si tyto VOP a označením příslušného pole „Zájemce potvrzuje, že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami.“ potvrdil jejich přečtení a souhlas s jejich obsahem.

1.5. Ustanovení těchto VOP jsou rovněž nedílnou součástí případných smluv uzavíraných mezi provozovatelem/vyhlašovatelem soutěže Soutěž & Podnikej a uživateli webu. Pro uzavření takových smluv mezi provozovatelem/vyhlašovatelem soutěže Soutěž & Podnikej a uživateli webu se musí uživatel webu nejprve zaregistrovat na webu.

1.6. Ustanovení těchto VOP jsou závazná i pro další osoby prohlížející si či jinak užívající web, jež neprovedou registraci podle předchozích ustanovení VOP, zejména, nikoli však pouze organizátor, investor, partner soutěže a případně další osoby využívající služeb webu dle odst. 1.3. těchto VOP.

1.7. Prostřednictvím webu provozovatel poskytuje uživatelům služby, jež umožňují zájemcům o účast v soutěži Soutěž & Podnikej vyplnit přihlášku do této soutěže a podat ji spolu se svým podnikatelským záměrem elektronicky prostřednictvím webu. Uživatelem podle těchto VOP se rozumí jak (potenciální) účastník soutěže (soutěžící) a případně další osoby využívající služeb webu dle odst. 1.3. těchto VOP.

1.8. Uživatelem služeb webu může být fyzická či právnická osoba. Fyzická osoba musí být v případě uzavírání jakékoliv smlouvy s provozovatelem/vyhlašovatelem soutěže Soutěž & Podnikej plně způsobilá k právním úkonům (v souladu s příslušnou právní úpravou v dané zemi), případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.

1.9. Tyto VOP mohou být změněny jednostranným rozhodnutím provozovatele a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na webu. V případě, že uživatel s novým zněním VOP nesouhlasí, je oprávněn zrušit svou registraci na webu. Uživatel je povinen se před každým využíváním služeb webu seznámit s aktuálním zněním VOP.

1.10. Pro účely registrace, jakož i případného uzavření smlouvy, je každý uživatel webu povinen při registraci či při uzavírání smlouvy uvést přesné, správné a pravdivé údaje o své osobě. Uživatel je povinen, pokud došlo ke změně registračních údajů, tyto údaje aktualizovat před dalším využívám služeb webu, pro které je registrace vyžadována. Vědomé uvedení nepravdivých, nesprávných či neúplných údajů může být postiženo podle příslušných právních předpisů, a to včetně předpisů trestních.

1.11. Uživatel při využívání tohoto webu dále nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.

Článek 2 – Autorská práva

2.1. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu. Uživatel není oprávněn web užívat pro komerční účely, ani není oprávněn pro tyto účely obsah webu jakkoliv zpřístupňovat. Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro sběr či jiné využívání obsahu tohoto webu.

2.2. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním jakýchkoliv jeho příspěvků (textových, vizuálních, audiovizuálních či jiných) autorskoprávní povahy na webu uděluje provozovateli bezúplatnou, nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k využívání takových příspěvků, a to pro účely propagace či zajištění soutěže.

2.3. Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky, design či aplikace umístěné na webu tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

2.4. Uživatel webu, který dle článku 1 odst. 1.7. VOP vyplnil přihlášku do soutěže a podal ji spolu se svým podnikatelským záměrem elektronicky prostřednictvím webu, tímto prohlašuje, že je držitelem autorských práv, a to práv osobnostních i majetkových, k předkládanému podnikatelskému záměru. Pokud by výše uvedené prohlášení uživatele nebylo správné, úplné a pravdivé, nese uživatel plnou odpovědnost vůči skutečným autorům předkládaného podnikatelského záměru či jiným oprávněným nositelům autorských práv. Pokud dojde v souvislosti s předložením podnikatelského záměru k jakémukoli neoprávněnému zásahu do práv autora/autorů předloženého podnikatelského záměru, veškerou odpovědnost za takovéto porušení dle platných právních předpisů, zejména, nikoli však pouze ve smyslu § 40 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, nese uživatel. Pokud by se v této souvislosti autor/autoři předloženého podnikatelského záměru, jejich právní nástupci, či jiné oprávněné osoby, obrátili se svými nároky na provozovatele/ vyhlašovatele soutěže Soutěž & Podnikej, uživatel bere na vědomí, že uhradí veškeré případné finanční nároky, uplatněné vůči provozovateli/ vyhlašovateli soutěže Soutěž & Podnikej. Pokud by v této souvislosti vznikly provozovateli/ vyhlašovateli soutěže Soutěž & Podnikej i další související náklady, zejména, nikoli však pouze náklady na právní zastoupení, zavazuje se uživatel k jejich náhradě.

Článek 3 – Technické podmínky

3.1. Provozovatel neodpovídá za nemožnost využívání služeb webu uživatelem, pokud uživatel nemá softwarové či hardwarové vybavení potřebné k využívání webu.

3.2. Provozovatel zabezpečuje svůj web proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Avšak uživatel bere na vědomí, že je povinen mít řádně zabezpečen svůj PC.

3.3. Uživatel není oprávněn zkoušet či zkoumat a testovat zabezpečení webu, ani prolamovat technické zabezpečovací prostředky webu. Uživatel dále není oprávněn užívat automatizované systémy pro stahování dat z webu či sledování webu nebo jiných uživatelů webu. Uživatel nesmí jakkoliv reprodukovat či zneužívat procesy k monitorování obsahu webu. Uživatel se nesmí pokoušet přihlásit se na uživatelský účet třetí osoby, ani se pokoušet prolomit zabezpečení uživatelských účtů. Uživatel nesmí zasahovat technickými prostředky do webu za účelem jeho přetížení, zaplavení, či odepření funkčnosti.

3.4. Porušení webu, narušení jeho obsahu bezpečnosti, či funkčnosti nebo pokusy o tyto neoprávněné zásahy budou považovány za porušení právních předpisů a řešeny příslušnou cestou, s tím, že provozovatel je oprávněn takovémuto uživateli zrušit uživatelský účet a zamezit technicky v dalším využívání webu.

3.5. Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, kterým by byla porušena práva třetích osob. Dále nesmí vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem.

3.6. Provozovatel je oprávněn monitorovat komentáře, příspěvky či celé diskuze za účelem shora uvedeného v odst. 3.5. VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo takovéto komentáře, příspěvky či celé diskuze smazat.

3.7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na stránky třetích stran, jakož i za jakoukoliv ochranu uživatelů v případech, kdy prostřednictvím takového odkazu přejdou na web třetí strany. Uživatel by měl v takovém případě dbát zvýšené opatrnosti při poskytování jakýchkoliv informací na webu třetí strany, zejména by si uživatel měl nejprve prostudovat všeobecné podmínky, pravidla ochrany soukromí či podmínky užívání takového webu třetí strany.

Článek 4 – Ochrana osobních údajů

4.1. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro využívání nabízených služeb webu . Uživatel registrací dává provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pak v rozsahu zpracování jeho jména, příjmení a e-mailu, a to na dobu trvání registrace uživatele u provozovatele.

4.2. Správcem osobních údajů je provozovatel. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

4.3. Uživatel je povinen jakoukoliv změnu v osobních údajích provést zasláním emailu na info@soutezapodnikej.cz a dbát na to, aby osobní údaje uvedené v uživatelském účtu byly aktuální a správné. Uživatel je povinen uvádět údaje správně, pravdivě a úplně.

4.4. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem správy uživatelského účtu a jsou zpracovávány pouze údaje, které uživatel poskytl. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a provozovatel není oprávněn zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu.

4.5. Uživatel dále poskytuje provozovateli souhlas k užití osobních údajů za účelem zasílání newsletteru s aktuálními informacemi o soutěži, případně za účelem zasílání dalších souvisejících informací k soutěži, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a kontaktní adresa. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Uživatel souhlasí se zasíláním výše uvedeného na elektronickou a kontaktní adresu uživatele.

4.6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak v rozsahu uvedeném v odstavci 4.1. tohoto článku VOP je nezbytné pro využívání služeb webu, zejména, nikoli však pouze pro podání přihlášky do soutěže a zaslání podnikatelského záměru dle článku 1 odst. 1.7. VOP. Uživatel má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a to písemně na e-mailovou adresu provozovatele: info@soutezapodnikej.cz. Uživatel bere na vědomí, že pokud na základě odepření souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude dále možné vést uživatelský účet, provozovatel jej zruší.

Článek 5 – Závěrečná ustanovení

5.1. Právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem.

5.2. Vzhledem ke globální povaze internetu, na kterém je provozován web, je každý uživatel povinen dodržovat při užívání webu, vedle těchto VOP, všechny lokální právní normy země, ve které se právě nachází.

5.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným, nebo neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

5.4. Provozovatel dbá na zachovávání autorských či jiných práv a žádá, aby tak uživatel činil také. Pro případ, že uživatel zjistí porušení autorských práv či jiných práv, může provozovateli své oznámení o tomto podezření na jeho e-mailovou adresu.

5.5. Provozovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu webu. Provozovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webu nebo některé jeho aplikace.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 6. 2020