Všeobecné obchodní podmínky pro Soutěž, produkty a události.

Obchodní podmínky pro Soutěž

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání webových stránek soutěže Soutěž & Podnikej.

Článek 1 – Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání webových stránek soutěže Soutěž & Podnikej (dále též jen „VOP“) upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při využívání služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky www.soutezapodnikej.cz (dále též jen „web“).

1.2. Provozovatelem tohoto webu a poskytovatelem služeb na tomto webu nabízených je společnost Nadační fond vzdělávání a podnikání, IČ: 064 25 518, se sídlem Praha 3, Kališnická 2889/18 PSČ 130 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1547 (dále též jen „provozovatel“), která je zároveň organizátorem soutěže Soutěž & Podnikej (dále též jen „soutěž“) a přijímá přihlášky a podnikatelských záměrů zájemců o účast v soutěži, a to v elektronické podobě prostřednictvím webu.

1.3. Prohlížením, jiným užitím webu či případným využitím služeb na tomto webu nabízených souhlasíte s VOP provozovatele. VOP dále upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webu a další související právní vztahy.

1.4. Pro využití služeb poskytovaných provozovatelem na webu je nutno, aby se takový uživatel nejprve na webu zaregistroval, přečetl si tyto VOP a označením příslušného pole „Zájemce potvrzuje, že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami.“ potvrdil jejich přečtení a souhlas s jejich obsahem.

1.5. Ustanovení těchto VOP jsou rovněž nedílnou součástí případných smluv uzavíraných mezi provozovatelem/vyhlašovatelem soutěže Soutěž & Podnikej a uživateli webu. Pro uzavření takových smluv mezi provozovatelem/vyhlašovatelem soutěže Soutěž & Podnikej a uživateli webu se musí uživatel webu nejprve zaregistrovat na webu.

1.6. Ustanovení těchto VOP jsou závazná i pro další osoby prohlížející si či jinak užívající web, jež neprovedou registraci podle předchozích ustanovení VOP, zejména, nikoli však pouze organizátor, investor, partner soutěže a případně další osoby využívající služeb webu dle odst. 1.3. těchto VOP.

1.7. Prostřednictvím webu provozovatel poskytuje uživatelům služby, jež umožňují zájemcům o účast v soutěži Soutěž & Podnikej vyplnit přihlášku do této soutěže a podat ji spolu se svým podnikatelským záměrem elektronicky prostřednictvím webu. Uživatelem podle těchto VOP se rozumí jak (potenciální) účastník soutěže (soutěžící) a případně další osoby využívající služeb webu dle odst. 1.3. těchto VOP.

1.8. Uživatelem služeb webu může být fyzická či právnická osoba. Fyzická osoba musí být v případě uzavírání jakékoliv smlouvy s provozovatelem/vyhlašovatelem soutěže Soutěž & Podnikej plně způsobilá k právním úkonům (v souladu s příslušnou právní úpravou v dané zemi), případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.

1.9. Tyto VOP mohou být změněny jednostranným rozhodnutím provozovatele a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na webu. V případě, že uživatel s novým zněním VOP nesouhlasí, je oprávněn zrušit svou registraci na webu. Uživatel je povinen se před každým využíváním služeb webu seznámit s aktuálním zněním VOP.

1.10. Pro účely registrace, jakož i případného uzavření smlouvy, je každý uživatel webu povinen při registraci či při uzavírání smlouvy uvést přesné, správné a pravdivé údaje o své osobě. Uživatel je povinen, pokud došlo ke změně registračních údajů, tyto údaje aktualizovat před dalším využívám služeb webu, pro které je registrace vyžadována. Vědomé uvedení nepravdivých, nesprávných či neúplných údajů může být postiženo podle příslušných právních předpisů, a to včetně předpisů trestních.

1.11. Uživatel při využívání tohoto webu dále nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.

Článek 2 – Autorská práva

2.1. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu. Uživatel není oprávněn web užívat pro komerční účely, ani není oprávněn pro tyto účely obsah webu jakkoliv zpřístupňovat. Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro sběr či jiné využívání obsahu tohoto webu.

2.2. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním jakýchkoliv jeho příspěvků (textových, vizuálních, audiovizuálních či jiných) autorskoprávní povahy na webu uděluje provozovateli bezúplatnou, nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k využívání takových příspěvků, a to pro účely propagace či zajištění soutěže.

2.3. Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky, design či aplikace umístěné na webu tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

2.4. Uživatel webu, který dle článku 1 odst. 1.7. VOP vyplnil přihlášku do soutěže a podal ji spolu se svým podnikatelským záměrem elektronicky prostřednictvím webu, tímto prohlašuje, že je držitelem autorských práv, a to práv osobnostních i majetkových, k předkládanému podnikatelskému záměru. Pokud by výše uvedené prohlášení uživatele nebylo správné, úplné a pravdivé, nese uživatel plnou odpovědnost vůči skutečným autorům předkládaného podnikatelského záměru či jiným oprávněným nositelům autorských práv. Pokud dojde v souvislosti s předložením podnikatelského záměru k jakémukoli neoprávněnému zásahu do práv autora/autorů předloženého podnikatelského záměru, veškerou odpovědnost za takovéto porušení dle platných právních předpisů, zejména, nikoli však pouze ve smyslu § 40 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, nese uživatel. Pokud by se v této souvislosti autor/autoři předloženého podnikatelského záměru, jejich právní nástupci, či jiné oprávněné osoby, obrátili se svými nároky na provozovatele/ vyhlašovatele soutěže Soutěž & Podnikej, uživatel bere na vědomí, že uhradí veškeré případné finanční nároky, uplatněné vůči provozovateli/ vyhlašovateli soutěže Soutěž & Podnikej. Pokud by v této souvislosti vznikly provozovateli/ vyhlašovateli soutěže Soutěž & Podnikej i další související náklady, zejména, nikoli však pouze náklady na právní zastoupení, zavazuje se uživatel k jejich náhradě.

Článek 3 – Technické podmínky

3.1. Provozovatel neodpovídá za nemožnost využívání služeb webu uživatelem, pokud uživatel nemá softwarové či hardwarové vybavení potřebné k využívání webu.

3.2. Provozovatel zabezpečuje svůj web proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Avšak uživatel bere na vědomí, že je povinen mít řádně zabezpečen svůj PC.

3.3. Uživatel není oprávněn zkoušet či zkoumat a testovat zabezpečení webu, ani prolamovat technické zabezpečovací prostředky webu. Uživatel dále není oprávněn užívat automatizované systémy pro stahování dat z webu či sledování webu nebo jiných uživatelů webu. Uživatel nesmí jakkoliv reprodukovat či zneužívat procesy k monitorování obsahu webu. Uživatel se nesmí pokoušet přihlásit se na uživatelský účet třetí osoby, ani se pokoušet prolomit zabezpečení uživatelských účtů. Uživatel nesmí zasahovat technickými prostředky do webu za účelem jeho přetížení, zaplavení, či odepření funkčnosti.

3.4. Porušení webu, narušení jeho obsahu bezpečnosti, či funkčnosti nebo pokusy o tyto neoprávněné zásahy budou považovány za porušení právních předpisů a řešeny příslušnou cestou, s tím, že provozovatel je oprávněn takovémuto uživateli zrušit uživatelský účet a zamezit technicky v dalším využívání webu.

3.5. Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, kterým by byla porušena práva třetích osob. Dále nesmí vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem.

3.6. Provozovatel je oprávněn monitorovat komentáře, příspěvky či celé diskuze za účelem shora uvedeného v odst. 3.5. VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo takovéto komentáře, příspěvky či celé diskuze smazat.

3.7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na stránky třetích stran, jakož i za jakoukoliv ochranu uživatelů v případech, kdy prostřednictvím takového odkazu přejdou na web třetí strany. Uživatel by měl v takovém případě dbát zvýšené opatrnosti při poskytování jakýchkoliv informací na webu třetí strany, zejména by si uživatel měl nejprve prostudovat všeobecné podmínky, pravidla ochrany soukromí či podmínky užívání takového webu třetí strany.

Článek 4 – Ochrana osobních údajů

4.1. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro využívání nabízených služeb webu . Uživatel registrací dává provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pak v rozsahu zpracování jeho jména, příjmení a e-mailu, a to na dobu trvání registrace uživatele u provozovatele.

4.2. Správcem osobních údajů je provozovatel. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

4.3. Uživatel je povinen jakoukoliv změnu v osobních údajích provést zasláním emailu na info@soutezapodnikej.cz a dbát na to, aby osobní údaje uvedené v uživatelském účtu byly aktuální a správné. Uživatel je povinen uvádět údaje správně, pravdivě a úplně.

4.4. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem správy uživatelského účtu a jsou zpracovávány pouze údaje, které uživatel poskytl. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a provozovatel není oprávněn zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu.

4.5. Uživatel dále poskytuje provozovateli souhlas k užití osobních údajů za účelem zasílání newsletteru s aktuálními informacemi o soutěži, případně za účelem zasílání dalších souvisejících informací k soutěži, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a kontaktní adresa. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Uživatel souhlasí se zasíláním výše uvedeného na elektronickou a kontaktní adresu uživatele.

4.6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak v rozsahu uvedeném v odstavci 4.1. tohoto článku VOP je nezbytné pro využívání služeb webu, zejména, nikoli však pouze pro podání přihlášky do soutěže a zaslání podnikatelského záměru dle článku 1 odst. 1.7. VOP. Uživatel má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a to písemně na e-mailovou adresu provozovatele: info@soutezapodnikej.cz. Uživatel bere na vědomí, že pokud na základě odepření souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude dále možné vést uživatelský účet, provozovatel jej zruší.

Článek 5 – Závěrečná ustanovení

5.1. Právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem.

5.2. Vzhledem ke globální povaze internetu, na kterém je provozován web, je každý uživatel povinen dodržovat při užívání webu, vedle těchto VOP, všechny lokální právní normy země, ve které se právě nachází.

5.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným, nebo neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

5.4. Provozovatel dbá na zachovávání autorských či jiných práv a žádá, aby tak uživatel činil také. Pro případ, že uživatel zjistí porušení autorských práv či jiných práv, může provozovateli své oznámení o tomto podezření na jeho e-mailovou adresu.

5.5. Provozovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu webu. Provozovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webu nebo některé jeho aplikace.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 6. 2020

Obchodní podmínky pro produkty na eshopu soutezapodnikej.cz

Nadační fond vzdělávání a podnikání
Kališnická 2889/18, 
130 00 Praha
IČ: 06425518
Nejsme plátci DPH
Banka: Moneta Money Bank
Bankovní spojení: 88888883 / 0600
Spisová značka: 1547 N, Městský soud v Praze
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.soutezapodnikej.cz
Adresa skladu (pro zasílání zásilek zpět k odesílateli):
Staropramenná 530/12, Praha 5, 150 00

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Nadační fond vzdělávání a podnikání, se sídlem Kališnická 2889/18, Praha, 130 00, identifikační číslo: 06425518 , zapsané v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1547  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny jako konečné. Nejsme plátci DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   4.1.1. v hotovosti po předchozí domluvě;

   4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

   4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. , vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);

   4.1.4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

   4.1.5. prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu zálohovou fakturu (proforma) se splatností 7 dní.  Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu v elektronické nebo listinné podobě po zaplacení zálohové faktury. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  5.1.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

  5.1.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  5.1.4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převezme-li kupující zásilku i v případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo byl na porušení obalu upozorněn přepravcem, nemá kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy ani práva z vadného plnění.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo  předlohy,

  7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí tohoto zboží.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, který je přílohou obchodních podmínek.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohou obchodních podmínek je postup při vrácení nebo reklamaci zboží, který obsahuje vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů a formulář pro uplatnění reklamace.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Doručovací adresa – Nadační fond vzdělávání a podnikání, Staropramenná 530/12, Praha, 150 00. Elektronická pošta – info@soutezapodnikej.cz. Kontaktní telefon +420 776 048 045.

13. VRÁCENÍ NEBO REKLAMACE ZBOŽÍ

13.1. Nezapomeňte nás předem o vrácení zboží informovat na e-mail info@soutezapodnikej.cz

13.2. V případě, že budete zboží vracet  ve 14-denní lhůtě, nesmí toto nést známky opotřebení, musí být neotevřené a v originálním obalu. V případě oblečení, fitness vybavení (rukavice apod.) a doplňků oblečení musí být toto zcela nepoškozené, neprané a nenošené v původním obalu včetně originálních visaček.

13.3. Pokud budete požadovat výměnu za jiné zboží nebo u oblečení za jinou velikost, napište nám to do zprávy, abychom Vám toto zboží mohli dopředu zarezervovat, pokud bude skladem, popř. objednat u dodavatele.

13.4. Pokud je vracené zboží součástí objednávky nad 1.000,- Kč (nebyla Vám účtována doprava za objednávku) a celková cena objednávky se vrácením části objednávky sníží pod tuto částku, jsme oprávněni snížit vrácenou částku o dopravné, jelikož jste nesplnil/a podmínku pro získání výhody dopravy zdarma.

13.5. Při požadavku výměny za jiné zboží nebo jinou velikost zboží jsme Vám oprávněni účtovat částku za dopravu dle zvoleného dopravce.

13.6. Peníze za vrácené zboží Vám odešleme na Vámi zvolený bankovní účet v co nejkratší době, ne však dříve, než nám bude vrácené zboží doručeno zpět.

V případě, že nesplníte některé z výše uvedených podmínek, nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady zasílajícího.

Dne 1. 8. 2020 v Praze

Obchodní podmínky pro události

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

(“Události Soutěž & Podnikej”)

Pro případ, že je uzavírána spotřebitelská smlouva ve smyslu ustanovení § 1810 občanského zákoníku, sděluje tímto Nadační fond vzdělávání a podnikání, se sídlem Kališnická 2889/18, Praha, 130 00, identifikační číslo: 06425518 , zapsané v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1547 (dále jen „Dodavatel“) spotřebiteli následující: 

1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a prodávající si neúčtuje žádné další poplatky vyjma smluvní přepravy; 

2. Dodavatel je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny nebo zálohy ještě před započetím plnění; 

3. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Dodavatelem uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady; 

4. práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku); 

5. práva z vadného plnění musí Objednatel uplatnit u Dodavatele bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy měl možnost vadu zjistit; 

6. je-li vada odstranitelná, může se spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. K právu z vadného plnění náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však spotřebitel právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas; 

7. jelikož Dodavatel se spotřebitelem uzavírá výhradně smlouvy o (a) poskytování služeb, které Dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo (b) dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, není spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů uzavření smlouvy. Podmínky pro odstoupení a „storno poplatky“ jsou upraveny v Obchodních podmínkách Události Soutěž & Podnikej. 

8. smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Dodavatele, přičemž spotřebitelé mají k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti; 

9. smlouvu lze uzavřít v českém jazyce; 

10. Dodavatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku 

11. dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Objednatel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Objednatel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz. 

12. Kontaktní údaje Dodavatele: 

  • adresa pro doručování Martin Vítek, Svárovec 1241, Zlín 4, 763 02, 
  • adresa elektronické pošty info@soutezapodnikej.cz,  
  • telefon 776 048 045.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(“Události Soutěž & Podnikej”)

1. Základní ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy, jejímž předmětem je plnění dle čl. 2 těchto Obchodních podmínek (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi Nadační fond vzdělávání a podnikání, se sídlem Kališnická 2889/18, Praha, 130 00, identifikační číslo: 06425518 , zapsané v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1547 (dále jen „Dodavatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou, která si objednala Vstupenku (jak je tento pojem definován níže) vyplněním registračního formuláře na Webové stránce (jak je tento pojem definován níže) (dále jen „Objednatel“). 

2. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je poskytnutí služeb Objednateli ze strany Dodavatele spočívající v umožnění účasti fyzické osoby, jejíž osobní údaje jsou uvedeny v registračním formuláři na Webové stránce (dále jen „Účastník“) na událostech Soutěž & Podnikej (dále jen „Událost“) v termínu a za podmínek specifikovaných těmito Obchodními podmínkami a Smlouvou. 

2.2. Objednatel je povinen zajistit, aby Účastník při účasti na Události dodržoval provozní řád provozovatele zařízení, ve kterém se Událost koná. 

3. Vstupenka

3.1. Účast na Události je možná jen na základě platné vstupenky zakoupené v souladu s těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Vstupenka“) a na základě prokázání totožnosti Účastníka a prokázání splnění podmínek pro vydání druhu Vstupenky. Dodavatel je oprávněn tyto skutečnosti kontrolovat kdykoli v průběhu Události. 

3.2. Účastník je povinen mít v průběhu Události Vstupenku u sebe a na vyzvání osoby pověřené Dodavatelem se touto Vstupenkou prokázat, a to buď v listinné, nebo v elektronické podobě. 

3.3. Vstupenka obsahuje jméno a příjmení Účastníka a není převoditelná na jinou osobu. Dodavatel může výjimečně na žádost Objednatele prostřednictvím e-mailové adresy info@soutezapodnikej.cz z důležitých důvodů umožnit převod Vstupenky na jinou osobu. Schválí-li Dodavatel tento převod, zruší platnost původní Vstupenky a na e-mailovou adresu Objednatele zašle Vstupenku novou. 

3.4. Vstupenky na Událost se vydávají ve dvou druzích, a to jako vstupenka „Student“ a  vstupenka „Jihomoravský kraj“. Druh vstupenky je na Vstupence vyznačen. 

3.5. Vstupenka Student se vydává pro osobu, která je aktivně zapojena do probíhajícího ročníku Soutěž & Podnikej a zároveň je studentem střední školy v průběhu daného ročníku Soutěž & Podnikej a její věk je v rozmezí mezi 16 let a 21 let v den konání Události.  Dodavatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni po Účastníkovi vyžadovat společně s předložením platné Vstupenky také předložení průkazu studia. Průkazem studia se pro účely tohoto odstavce rozumí platný průkaz ISIC nebo potvrzení o studiu, platné alespoň k jednomu dni konání Události, spolu s průkazem školy. Dodavatel je oprávněn za průkaz studia uznat i jiný obdobný doklad. Průkazem studia nejsou slevové průkazy na veřejnou dopravu. 

3.6. Vstupenka „Jihomoravský kraj“ se vydává pro osobu, která je k poslednímu dni, ve kterém se Událost koná, obyvatelem Jihomoravského kraje a je aktivně zapojena do probíhajícího ročníku Soutěž & Podnikej. Dodavatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni po Účastníkovi vyžadovat společně s předložením platné vstupenky také předložení dokladu, který prokazuje totožnost a trvalé bydliště účastníka.

3.7. Osoba, která se není schopna prokázat platnou Vstupenkou a dokladem prokazujícím podmínky pro vydání daného druhu Vstupenky (dále jen „Neoprávněný účastník“) může být Dodavatelem na Událost nepřipuštěna nebo z Události vykázána. Neoprávněný účastník v takovém případě nemá nárok na vrácení zaplacené ceny Vstupenky. Není-li naplněna kapacita Události, může Dodavatel Neoprávněnému účastníkovi umožnit účast na konferenci v případě, že Neoprávněný účastník zaplatí doplatek, který se rovná rozdílu mezi nejvyšší cenou prodané Vstupenky takového druhu, jehož podmínky Neoprávněný účastník v současné době splňuje a je schopen doložit, a cenou Vstupenky, kterou Neoprávněný účastník již uhradil. 

4. Uzavření Smlouvy 

4.1. Vstupenky a program Události jsou uvedeny na webových stránkách Dodavatele na adrese http://www.soutezapodnikej.cz (dále jen „Webová stránka“). Ceny Vstupenek (dle druhu Vstupenky) a program Události uvedené na Webových stránkách jsou platné k okamžiku jejich zobrazení a mohou se v čase měnit. Uvedení Vstupenek a programu Události na Webových stránkách není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 občanského zákoníku. 

4.2. Objednatel na Webových stránkách vybere druh Vstupenky, vyplní kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, email, bydliště), vybere způsob platby a vyjádří souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Objednatel může vedle uvedeného v rámci objednávky fakultativně vybrat nákup doprovodných materiálů Události a zadat fakturační údaje (obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo). Dokončením objednávky kliknutím na tlačítko „Dokončit“ je učiněn návrh na uzavření Smlouvy dle ustanovení § 1731 občanského zákoníku (dále jen „Objednávka“). Objednávka obsahuje vedle uvedeného rovněž cenu Vstupenky, případně doprovodných materiálů, která je konečnou cenou včetně DPH a všech dalších daní a poplatků. 

4.3. Po odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „Dokončit“ je Objednatel přesměrován do platební brány, jejímž prostřednictvím uhradí cenu Vstupenky a případně cenu doprovodných materiálů Události. Cenu lze uhradit pouze bezhotovostně, a to prostřednictvím online platby platební kartou GoPay nebo převodem na bankovní účet Dodavatele. 

4.4. Cena Vstupenky a případně doprovodných materiálů Události musí být uhrazena do 3 pracovních dnů ode dne učinění Objednávky, a to v souladu s platební instrukcí Dodavatele uvedenou v příslušné platební bráně. Za okamžik uhrazení ceny se v případě platby platební kartou GoPay považuje okamžik připsání příslušné částky na účet zprostředkovatele platby a v případě platby převodem na bankovní účet Dodavatele okamžik připsání příslušné částky na účet Dodavatele. 

4.5. Nebude-li cena Vstupenky a případně Doprovodných akcí uhrazena ve lhůtě dle odst. 4.4., Objednávka se ruší. 

4.6. Smlouva je uzavřena zaplacením ceny Vstupenky, případně včetně ceny doprovodných materiálů Události (pokud Objednatel v rámci Objednávky zvolil některý doprovodný materiál Události). 

5. Dodací podmínky 

5.1. Po přijetí platby Dodavatel zašle Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v rámci Objednávky potvrzení o uhrazení ceny Vstupenky a případně ceny doprovodných materiálů Události spolu se Vstupenkou v elektronické podobě. 

6. Vadné plnění, reklamace 

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). 

6.2. Vadou plnění Dodavatele není zejména změna programu, změna místa konání Události nebo změna obsahu doprovodných materiálů Události po uzavření Smlouvy. Dodavatel si vyhrazuje takovou změnu provést zejména v případě zásahu vyšší moci nebo z důvodů nezáležících na vůli Dodavatele. O změně programu Dodavatel informuje bez zbytečného odkladu Objednatele na jeho adresu elektronické pošty. 

7. Odstoupení od Smlouvy 

7.1. Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud není možné Konferenci uskutečnit z důvodů, které nezávisí na vůli Dodavatele. 

7.2. Je-li s odstoupením od Smlouvy spojena povinnost vrátit Objednateli peněžní prostředky, vrátí je Dodavatel stejným způsobem, jakým mu byly poskytnuty. 

7.3. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od smlouvy o poskytnutí služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení, a dále od smlouvy o využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu. Objednatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby bylo s plněním služby dle Smlouvy započato před uplynutím lhůty k odstoupení, pokud byla Smlouva uzavřena později než 14 dní před konáním Události. 

7.4. Objednatel je oprávněn závazek ze Smlouvy jednostranně zrušit oznámením o zrušení smlouvy (dále jen „Oznámení“), které musí být doručeno na e-mailovou adresu info@soutezapodnikej.cz nejpozději do 8 dní před zahájením Události, a zaplacením odstupného. Dojde-li Oznámení Dodavateli nejpozději 8 dní před zahájením Události, činí odstupné 75 % zaplacené ceny Vstupenky. Dojde-li oznámení Dodavateli nejpozději 14 dní před zahájením Události, činí odstupné 50 % zaplacené ceny Vstupenky. Dojde-li oznámení Dodavateli nejpozději 28 dní před zahájením Události, činí odstupné 25 % zaplacené ceny Vstupenky. Smlouva se ruší okamžikem doručení Oznámení. Odstupné dle tohoto odstavce se započítává oproti pohledávce na vrácení uhrazené ceny Vstupenky. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. 

8.2. Jedná-li se o spotřebitelskou smlouvu dle ustanovení § 1810 občanského zákoníku, tvoří nedílnou součást Smlouvy rovněž podmínky uvedené ve Sdělení před uzavřením smlouvy, které jsou Objednateli dostupné na Webové stránce Dodavatele a v rámci Nabídky při uzavírání Smlouvy. 

8.3. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí českým právem. 

8.4. Smlouvy uzavřené v souladu s těmito Obchodními podmínkami lze měnit jen písemně, po sobě jdoucími číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami. 

8.5. Kontaktní údaje Dodavatele:  

  • adresa pro doručování Martin Vítek, Svárovec 1241, Zlín 4, 763 02, 
  • adresa elektronické pošty info@soutezapodnikej.cz,  
  • telefon 776 048 045. 

8.6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020.