Restartuj svůj život se Soutěž a Podnikej

Ve spolupráci s Reknihy jsme si pro vás připravili soutěž o Český bestseller Restart.

A proč jsme se rozhodli zrovna pro tuto podnikatelskou Bibli?

Protože Soutěž a Podnikej mění lidem životy stejně, jako tato kniha. Provokativní, minimalistická a mimořádně poučná příručka, která vás přinutí přehodnotit všechno, co jste se dosud dozvěděli o podnikání. Jak říká slavný guru marketingu Seth Godin: „Tuto knihu můžete přehlížet jen na vlastní nebezpečí.“

Celá soutěž probíhá na našem Facebooku od 1.5.2019 do 15. 5. 2019.

A jak získat tuto knihu?

Čti níže pravidla celé soutěže ⬇️

PRAVIDLA

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu Soutěž a Podnikej (dále jen „soutěž“):

  1. Vyhlašovatel soutěže

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je Nadační fond vzdělávání a podnikání se sídlem Praha, Revoluční 7, 100 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou 1547 N, IČ: 06425518 (dále jen „vyhlašovatel“).

  1. Doba trvání soutěže

2.1. Doba trvání soutěže je od 1.5.2019 do 15.5.2019 a probíhá na facebookovém profilu Soutěž a Podnikej.

  1. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 16 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže.

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je:

  1. Dát like na soutěžní příspěvek
  2. Napsat do komentářů jaká je nejoblíbenější kniha soutěžícího a proč.

Soutěžní příspěvek se nachází na facebookovém profilu Soutěž a Podnikej.

3.4. Vykonáním požadovaného soutěžního úkonu soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3.5. Vyhlašovatel do 14 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězi cenu a to na adresu, kterou soutěžící uvedl po vyhlášení vítěze a následně komunikaci se soutěžícím.

3.6. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3.7. Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže.

3.8. Soutěžící dává souhlas, že jeho e-mailovou adresu může vyhlašovatel zařadit do své databáze kontaktů a zasílat komerční sdělení

  1. Cena pro výherce

4.1. Cena pro vítěze vždy specifikovaná na záložce k dané soutěži na facebookovém profilu Soutěž a Podnikej.

4.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby.

4.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

4.4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

  1. Osobní údaje

5.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

5.2. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.

5.3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a obce, v níž má bydliště.

  1. Závěrečná ustanovení

6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

6.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.