Podnikej jinak se Soutěž a podnikej

Ve spolupráci s Reknihy jsme si pro vás připravili soutěž o knihu Punkové podnikání: proti všem pravidlům.

Chytrá a zábavná kniha Punkové podnikání od zakladatele minipivovaru BrewDog shrnuje podstatu nevídaného úspěchu, kterého James Watt dosáhl svým punkovým přístupem.

„Neztrácejte čas s pitomými podnikatelskými plány. Zapomeňte na čísla o prodeji. Nedbejte na rady. Vsaďte všechno na to, čemu věříte.“ Právě i díky těmto mantrám se firma BrewDog stala jednou z nejrychleji rostoucích značek, která se proslavila nejen svými pivy, ale i bary a crowdfundingovými kampaněmi.

Tato anarchistická příručka se zabývá financemi (a tím, jak hlídat každou korunu) i marketingem (tedy jak nepropagovat produkt, ale vést „křížovou výpravu“). Originální, zábavná a užitečná kniha přináší inspiraci pro všechny budoucí vizionáře.

Celá soutěž probíhá na našem Instagramu od 20. 5. 2019 do 31. 5. 2019.

A jak získat tuto knihu?

Čti níže pravidla celé soutěže ⬇️

 

 

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.

 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu Soutěž a Podnikej (dále jen „soutěž“):

 

  1. Vyhlašovatel soutěže

 

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je Nadační fond vzdělávání a podnikání se sídlem Praha, Revoluční 7, 100 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou 1547 N, IČ: 06425518 (dále jen „vyhlašovatel“).

 

  1. Doba trvání soutěže

 

2.1. Doba trvání soutěže je stanovena vždy v záložce dané soutěže na facebookovém profilu Soutěž a Podnikej.

 

  1. Podmínky účasti

 

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 16 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

 

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže.

 

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání odpovědi na soutěžní otázku a vyplnění povinných údajů ve formuláři prostřednictvím záložky facebookovém profilu Soutěž a Podnikej

 

3.4. Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

 

3.5. Vyhlašovatel do 14 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězi cenu a to na adresu, kterou soutěžící uvedl po vyhlášení vítěze a následně komunikaci se soutěžícím.

 

3.6. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

 

3.7. Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže.

 

3.8. Soutěžící dává souhlas, že jeho e-mailovou adresu může vyhlašovatel zařadit do své databáze kontaktů a zasílat komerční sdělení

 

  1. Cena pro výherce

 

4.1. Cena pro vítěze vždy specifikovaná na záložce k dané soutěži na facebookovém profilu Soutěž a Podnikej.

 

4.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby.

 

4.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

 

4.4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

 

  1. Osobní údaje

 

5.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

 

5.2. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.

 

5.3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a obce, v níž má bydliště.

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

 

6.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

 

6.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

 

6.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.

 

6.5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.